ATT VARA MEDLEM

Som medlem i vårt föräldrakooperativ blir familjen medlem i en ideell förening med möjlighet att vara med och påverka viktiga beslut som gäller barnens förskoletid.

Syskonförtur

Syskon till barn på Tassen har alltid förtur till vakanta platser. Om fler syskon står i kö att fylla en vakant plats, har den förtur som stått längst tid i Tassens kölista.

Styrelsearbete

Som medlem i vårt föräldrakooperativ förväntas alla vara med och bidra. Samtliga familjer finns representerade i styrelsen och under tiden på Tassen ska man inneha minst en formell styrelsepost. Övrig tid sitter man med någon av de tre arbetsgrupperna; IT-gruppen, verksamhetsgruppen eller fastighetsgruppen.

Styrelsemöte Alla familjer kallas till styrelsemöte ca fem gånger per år. I dessa möten deltar även föreskolechefen.

Medlemsmöte Direkt efter varje styrelsemöte hålls ett medlemsmöte där alla från föregående styrelsemöte deltar, förutom personalens representant.

Årsmöte Hålls en gång per år, på våren. Här klubbas budget, verksamhetens resultat, verksamhetsberättelse, samt beslut om kommande års styrelseuppdrag och förtroendeposter.

Städning

Veckostäd: Vi städar Tassen måndag till torsdag varje vecka, efter stängning. Under varje städperiod, som sträcker sig över ett kvartal, gör varje familj en liten och en stor veckostädning. | mån – liten | tis – stor | ons – liten | tors – stor |

Helgstäd: Varje helg görs en grundligare städning av Tassen. Detta planeras inför varje termin och ansvaret fördelas med ett rullande schema. Varje familj ansvarar för helgstäd två till tre gånger per år, beroende på hur många familjer vi är.

Vår- och höststäd: Varje vår och höst samlas vi alla för en ”fixardag” där vi tar hand om t.ex. målning, krattning av löv, lagning av hängrännor m.m.

Arbetsplikt

För närvarande har styrelsen beslutat om ”arbetsplikt” som omfattar 16 timmar per år och familj, exkl. styrelsearbete och deltagande vid vår- och höststäd. Arbetsplikten innebär vikarietid i köket eller i barngruppen och kan vara både schemalagd och ej schemalagd.

Förskoleavgift

Vi följer Hammarö kommuns taxor och avgifter.