ATT VARA MEDLEM

Som medlem i vårt föräldrakooperativ blir familjen medlem i en ideell förening med möjlighet att vara med och påverka viktiga beslut som gäller barnens förskoletid.

Att vara medlem hos oss innebär att är engagerad i framförallt barnen och deras vardagliga miljö och föreningens bästa.

Syskonförtur

Syskon till barn på Tassen har alltid förtur till vakanta platser. Om fler syskon står i kö att fylla en vakant plats, har den förtur som stått längst tid i Tassens kölista.

Styrelsearbete

Att bidra: Som medlem i vårt föräldrakooperativ förväntas alla vara med och bidra. Samtliga familjer är medlemmar i styrelsen.

Styrelsemöten: Alla familjer kallas till styrelsemöte ca fem gånger per år. I dessa möten deltar även föreskolechefen. Medlemsmöte direkt efter varje styrelsemöte hålls ett medlemsmöte där alla från föregående styrelsemöte deltar, Förutom personalens representant.

Årsmöten: Årsmöte hålls en gång per år, på våren. Här klubbas budget, verksamhetens resultat, verksamhetsberättelse, samt beslut om kommande års styrelseuppdrag och förtroendeposter.

Förtroendeposter: Många av våra medlemmar har vid något tillfälle under sin tid på Tassen förtroendeposter och lägger därför också extra tid och engagemang för att föreningen ska fungera.

Digitalt arbetssätt

På föräldrakooperativet Tassen försöker vi avlasta vår personal genom digitala verktyg så att dom får mer tid till barnen. I föreningens arbete och i den operativa vardagen använder vi Google Workplace där framförallt chat-funktionen, e-post och delning av dokument och scheman är några av de centrala funktionerna. Alla föräldrar får ta del av den vardagliga och även långsiktiga informationen via dessa digitala verktyg från vår rektor/förskolechef och personalen.

Städning

Veckostäd: Vi städar Tassen måndag till torsdag varje vecka, efter stängning. Under varje städperiod, som sträcker sig över ett kvartal, gör varje familj en liten och en stor veckostädning. | mån – liten | tis – stor | ons – liten | tors – stor |

Helgstäd: Varje helg görs en grundligare städning av Tassen. Detta planeras inför varje termin och ansvaret fördelas med ett rullande schema. Varje familj ansvarar för helgstäd två till tre gånger per år, beroende på hur många familjer vi är.

Vår- och höststäd: Varje vår och höst samlas vi alla för en ”fixardag” där vi tar hand om t.ex. målning, krattning av löv, lagning av hängrännor m.m.

Arbetsplikt

För närvarande har styrelsen beslutat om ”arbetsplikt” som omfattar 16 timmar per år och familj, exkl. styrelsearbete och deltagande vid vår- och höststäd. Arbetsplikten innebär vikarietid i köket eller i barngruppen och kan vara både schemalagd och ej schemalagd.

Förskoleavgift

Vi följer Hammarö kommuns taxor och avgifter. Det kostar alltså inte mer pengar att vara medlem och att ha barnen på Tassen.